Artykuły

Harmonogram wymiany praw jazdy

Zgodnie z art 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701 z dnia 19 grudnia 2006 r.) kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy zobowiązany jest odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 2005 r.;

2) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

3) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Szkolenia prowadzone są przez przedsiębiorców wpisanych do specjalnego rejestru prowadzonego przez wojewodę.
Kierowcy obowiązani są z chwilą ukończenia pierwszego szkolenia okresowego, a przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy wykonać badania lekarskie i psychologiczne.
Wpis do prawa jazdy odbywa się na wniosek kierowcy poprzez wymianę tego dokumentu.

Natomiast nowi kierowcy, którzy uzyskali bądź uzyskają po raz pierwszy prawo jazdy kategorii:
- D1 lub D po dniu 10 września 2008 r.
lub
- C1 lub C po dniu 10 września 2009 r.
zobowiązani są odbyć szkolenie w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej.

Po uzyskaniu przez kierowcę wpisu do prawa jazdy, potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiać takiemu kierowcy zaświadczenia o zatrudnieniu i spełnieniu wymagań przewidzianych ustawą o transporcie drogowym. podstawa prawna (art.5 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 235 poz. 1701 z dnia 19 grudnia 2006 r)