Artykuły

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców obowiązujące od 01.01.2012r.

Minęły już dwa tygodnie obowiązywania ustawy z dnia 16.09.2011r o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 
Naistotniejsze zmiany zaistniały w podstawowym akcie prawnym obowiązującym w branży transportowej, czyli ustawie o transporcie drogowym.
Na szczególną uwagę zasługuje zmiana art 92 UTD. Wprowadzono bowiem dwa istotne dodatkowe artykuły tj. art 92b oraz 92c, na mocy których przedsiębiorcy zajmujący się transportem, w prosty sposób są w stanie uchyklić się od konsekwencji finansowych związanych z ewentualnymi naruszeniami stwierdzonymi w trakcie kontroli ITD lub PIP.
Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 92b jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewni właściwą organiezację i dyscyplinę pracy umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów określających czas pracy oraz czas jazdy, przerw i odpoczynków (w tym rozp. 561/2006) wówczas za naruszenie tych przepisów na mocy art. 92b odpowiada kierowca lub inna osoba odpowiedzialna za powstanie tych naruszeń.
Łatwo zatem wywnioskować, że od 01.01.2012r. każdy przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na opracowany w jego firmie system pracy i płacy oraz w jaki sposób dba o ciągłe doszkalanie swoich kierowców w zakresie wiedzy dotyczącej czasu pracy kierowcy.
Prawidłowe zorganizowanie systemu pracy i płacy ujęte w obowiązującym u danego pracodawcy regulaminie lub obwieszczeniu, prawidłowo zawarte umowy z kierowcami, stają się od 2012r nieodzownym elementem właściwie funkcjonującego przedsiębiorstwa transportowego, które pozwolą na uchylenie się przedsiębiorcy od ewentulanej kary.
 
W przypadku nie podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania firmy i nałożenia kary za stwierdzone naruszenia, kolejną ważną zmianę w nowelizacji UTD mamy w art. 92a, na mocy którego zmieniono wysokości maksymalnych kar oraz w przypadku kontroli w siedzibie przedsiębiorcy uzależniono ją od liczby zatrudnianych w firmie kierowców, w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień kontroli.
I tak:
1. Suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych.
2. Suma kar pieniężnych podczas kontroli w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy nie może przekroczyć:
1) 15.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10
2) 20.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50,
3) 25.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250
4) 30.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250,
5) 40.000 złotych – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym.
 
Równie ważny jest fakt, że od 01.01.2012r nałożona w opraciu o stwierdzone naruszenia decyzja administracyjna, staje się wykonalna dopiero po upływie 30 dni od dnia jej doręczenia lub w przypadku wniesienia skargi z chwilą: odrzucenia skargi, cofnięcia skarg, wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z zapisem rozp. 1071/2009 nałożenie na przedsiębiorcę sankcji w postaci dezycji administracyjnej za najpoważniejsze naruszenia, powiązane jest z utratą przez niego wymogu dobrej reputacji. Warto jednak rozważyć czy nie dołóżyć wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko nalożenia na przedsiębiorcę kary w postaci decyzji....
W zmianie ustawy nie zapomniano o kierowcach, dla nich podniesiono maksymalną wartość mandatu karnego z 1000 zł do 2000 zł, a szczegółowe naruszenia określone zostały w załączniku nr 1 do w/w ustawy (w zakładce do pobrania). Na szczególną uwagę zasługuje lp. 13.12, zgodnie z którym istnieje ryzyko, że za brak uzupełnionych wpisów o aktywności kierowcy na rewersie tarczy tachografu w sytuacji kiedy została ona wyjęta z tachografu w trackcie wykonywania przez kierowcę odpoczynku dobowego poza kabiną pojazdu, na kierującego zostanie nałożona kara w wyskości 100 zł za każdą tarczę.Analogicznie może być sankcjonowane, nie wykonanie przez kierowcę wpisu manualnego w tachografie cyfrowym.
Na otarcie łez ustawodawca dał możliwość kierowcom, walki o "odznakę wzorowego kierowcy" (art. 39n)
 
Kolejną zmianą w UTD, jest obowiązek przechowywania przez firmy tarcz tachografu oraz innych nośników informacji wymaganych przepisami, przez okres jednego roku od momentu zaprzestania działalności transportowej (art. 16a UTD).

 Ustawa z dnia 16.09.2011r., oprócz zmian w ustawie o transporcie drogowym, wprowadza również zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. W tej części ustawy o zmianie ustawy.... , po wielu latach obowiązywania Dyrektywy UE 2002/15/WE ujęto w końcu w polskich przepisach definicję pory nocnej obowiązującą do celów ustalania czasu pracy kierwocy. Obecnie jest to okres 4 godzin pomiędzy godziną 00:00, a godziną 07:00.
 Dodatkowo zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców, wprowadzają wymóg uzyskania przez pracodawcę, od kierowcy, oświadczenia na piśmie o wymiarze zatrudnienia, albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Reasumując, dwa tygodnie obowiązywania nowej ustawy już za nami.Część zapisów w nowej ustawie na pewno ułatwia życie przedsiębiorstwom transportowym. Jednak nie należy zapominać o treści rozporządzeń 1071/2009, 1072/2009,1073/2009. Dopóki nie będa one we właściwy sposób osadzone w realiach polskiego prawa, dopóty obecne zmiany są jedynie światełkiem w tunelu, dla rozwoju przedsiębiorstw transportowych.