{phocagallery view=category|categoryid=3|imageid=2|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|float=left}

doradztwo ADR

Zgodnie z przepisem 1.8.3 załącznika ADR do umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych:

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością."

Stosownie do powyższego przepisu oraz art. 15. ust, 1 Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r. oferujemy Państwu usługi związane z kompleksowym doradztwem ADR, świadczone przez certyfikowanego doradcę DGSA. W szczególności nasze usługi obejmują doradztwo m.in. w zakresie:

 • wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy,

  zgodnie z przepisem 1.3.1 załącznika do umowy ADR osoby zatrudnione przez uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

 • sporządzania sprawozdań powypadkowych,

  Jeżeli podczas załadunku, przewozu lub rozładunku towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek lub awaria w wyniku której doszło do uwolnienia towarów niebezpiecznych lub istniało bezpośrednie zagrożenia takim uwolnieniem, to załadowca, lub odpowiednio, napełniający, przewoźnik lub odbiorca, zobowiązany jest zapewnić sporządzenie raportu powypadkowego. Raport taki sporządza Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych, wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,

  Jedynie na podstawie poprawnej klasyfikacji towaru, można go przewieźć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych. Poprawna klasyfikacja oraz dobranie właściwego opakowania, przy niektórych towarach niebezpiecznych umożliwi wykonanie operacji transportowych na całkowitym lub częściowym wyłączeniu spod przepisów ADR.

 • ogólnych przepisów pakowania, doboru opakowań, właściwego środka transportu, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,

  Materiały niebezpieczne (oprócz podlegających pod wyłączenie LQ) przewozi się w opakowaniach ze specjalnym certyfikatem opakowania. W kodzie opakowania litera (X, Y, Z) określająca wytrzymałość opakowania, powinna odpowiadać grupie pakowania danego materiału niebezpiecznego. Każda sztuka przesyłki powinna być oznakowana w sposób czytelny i trwały numerami rozpoznawczymi zawartych w niej towarów niebezpiecznych poprzedzonymi literami "UN" oraz nalepkami zgodnie ze wzorem (5.2.2.2.2 ADR). Pojazd przewożący sztuki przesyłki materiałów niebezpiecznych powinien być oznakowany tablicami barwy pomarańczowej. Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w cysternach lub luzem powinny zawierać dodatkowo tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia.

 • sporządzania instrukcji pisemnych dla kierowcy,

  Jako pomoc podczas nagłych stanów zagrożenia, które mogą zaistnieć podczas przewozu, przewoźnik przed rozpoczęciem przewozu, powinien wyposażyć każdego członka załogi w instrukcje pisemne sporządzone w takim języku (językach) by każdy z załogi był w stanie je przeczytać i zrozumieć. Przewoźnik powinien upewnić się, że każdy z członków załogi rozumie jej znaczenie i jest w stanie poprawnie je zastosować.

 • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy oraz umowy dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

  Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni podejmować środki bezpieczeństwa odpowiednie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli jest to wskazane, w celu zminimalizowania ich skutków. Uczestnicy przewozu powinni, w każdym przypadku, stosować się do odpowiednich wymagań ADR.

 • sporządzania obowiązkowego rocznego sprawozdania.

  Podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych na podstawie właściwych przepisów są zobowiązane sporządzenia rocznego sprawozdania w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Sprawozdanie sporządza wyznaczony w firmie doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.
{phocagallery view=category|categoryid=3|imageid=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Pamiętaj !!! Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r (Dz.U. z 2011r. nr 227 poz. 1367)
5.2. Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu zagrożone jest karą 10 000 zł
5.3. Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych zagrożone jest karą 5000 zł.
5.4. pkt 3. Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych jeżeli od ustawowo określonego terminu przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące zagrożone jest karą 5000 zł
5.5. Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz zagrożone jest karą 2000 zł.
5.6. Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z wymaganiami planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa zagrożone jest karą 5000 zł.


Sprawdź także: