Artykuły

Ważenie pojazdów z ładunkiem sypkim, jednoznaczne wytyczne GITD???

W związku z licznymi informacjami napływającymi od przewoźników do naszej firmy, odnośnie dowolnej interpretacji, przez służby kontrolne, artykułu 5 ust.2  pkt. 2 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym....(Dz.U. Nr 222 poz. 1321) oraz związanymi z takim stanem konsekwencjami finansowymi dla przewoźników, w dniu 28.03.2012r Pan  Artur Ostrowski Poseł na Sejm  RP, złożył interpelację poselską do Ministra Transportu, odnośnie wyjaśnienia przewoźnikom zasad obowiązujących w GITD, podczas ważenia pojazdów przewożących ładunki sypkie oraz drewno.
Treść tej interpelacji można znaleźć pod adresem http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/main/6154C83D . Interpelacja Pana Posła Artura Ostrowskiego, prawdopodobnie w dużej mierze przyczyniła się do wydania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego wytycznych nr 1 z dnia 06 kwietnia 2012r., określających wykładnie pojęć "ładunku sypkiego" oraz "drewna". Wytyczne powyższe, jako jedne z nielicznych interpretacji wydawanych podległym inspektorom przez GITD, zostały podane do publicznej wiadomości http://www.gitd.gov.pl/sites/default/files/wytyczne-gitd-nr-1.pdf 
Wykładnia pojęcia ładunku sypkiego, określona w załączniku do wytycznych w sposób stricte akademicki, prawdopodobnie będzie dużą zagadką dla wielu urzędników kontrolujących jak i przewoźników.
O ile podczas transportu drewna, po wydaniu przez Ministra Środowiska  i Ministra Gospodarki rozporządzenia z dnia 2 maja 2012r w sprawie określenia gęstości drewna, sytuacja jest dla przewoźników bardziej jednoznaczna i zrozumiała, o tyle w przypadku transportu materiałów sypkich wytyczne dalej nie są jednoznaczne dla kontrolującego i pozwalają mu stosować pewną uznaniowość czy dany materiał jest ładunkiem sypkim czy też nie. Podane w wytycznych metody rozróżnienia materiałów sypkich, na podstawie składu granulometrycznego oraz masy usypowej, możliwe jest do określenia jedynie w warunkach laboratoryjnych, w związku z powyższym informacje te nie są możliwe do wykorzystania w praktyce zarówno przez przewoźnika jak i kontrolującego. W wytycznych określono m.in., że w klasyfikacji granulometrycznej maksymalna wielkość ziarna kwalifikująca ładunek jako sypki wynosi 160 mm. Wszyscy przewoźnicy transportujący węgiel lub inne kruszywa doskonale wiedzą, że wartość ta często jest większa.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że w wytycznych podane są przykładowe materiały sypkie, przy transporcie których przewoźnik powinien być spokojny, o wynik określenia przez kontrolerów nacisków na osie, w sytuacji kiedy pojazd wraz z ładunkiem będzie mieścił sie w dopuszczalnej masie całkowitej.
Odwołanie się do definicji "przewozu luzem" określonej w przepisach umowy ADR, nie do końca znajduje zastosowanie podczas transportu ładunku sypkiego, ponieważ zgodnie z definicją ADR "„Przewóz luzem” oznacza przewóz w pojazdach lub kontenerach nieopakowanych materiałów stałych lub przedmiotów. Określenie to nie dotyczy towarów opakowanych oraz materiałów przewożonych w cysternach".
Po pierwsze jak czytamy,  definicja dotyczy towarów niebezpiecznych w postaci materiałów stałych lub przedmiotów, a po drugie wyklucza cysterny. Zgodnie z pkt. 5 załącznika do wytycznych "Materiały sypkie wyraźnie odróżniają się od powszechnie znanych..... i ciał stałych".
Czy zatem w sytuacji kiedy materiał sypki jest transportowany pojazdem typu silos lub cysterną do przewozu pasz,  transport ładunku sypkiego będzie się kwalifikował do treści artykułu 5 ust.2 pkt. 2 Ustawy ....(Dz.U. Nr 222 poz. 1321)? Na to pytanie w oparciu o załącznik do w/w wytycznych, każdy urzędnik zajmujący sie kontrolą w zakresie ważenia pojazdów udzieli nam innej odpowiedzi.
Niestety nie znajdziemy w wytycznych informacji, jakie przez kontrolujących są podejmowane kroki wobec przewoźnika w sytuacji, kiedy pojazd transportujący materiał sypki ma zachowaną dopuszczalna masę całkowitą, a porusza się po drodze o nacisku na oś mniejszym niż 11,5t.


W związku z faktem, iż odpowiedź na zdane w interpelacji poselskiej pytania nie do końca usatysfakcjonowała zarówno Pana Posła Artura Ostrowskiego jak i przewoźników, interpelacja do Ministra Transportu została ponowiona w celu uzyskania bardziej jednoznacznej wykładni praktyk stosowanych podczas ważenia pojazdów przewożących ładunki sypkie.