Artykuły

Ważne zmiany odnośnie ważenia pojazdów z materiałami sypkimi i drewnem. Nowe zasady dla transportu ponadnormatywnego.

Większość nowych przepisów określonych w ustawie z dnia 18.08.2011r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, wchodzi w życie z dniem 19.10.2012r. wprowadzając nowe zasady przewozów pojazdami nienormatywnymi. 
  Jednak już od 19.01.2012r. określone w powyższej ustawie przepisy wprowadzają zmiany  dotyczące ważenia pojazdów przewożących ładunki sypkie i drewno. Niestety do dnia dzisiejszego nie zostało wydane rozporządzenie odnośnie określania gęstości drewna. Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie www.mos.gov.pl
Rozporządzenie jest istotne ze względu na fakt, iż wg. przepisów ustawy przy przewozie drewna rzeczywistą masę ustala się, jako iloczyn objętości ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego garunku drewna. 
    Ustawa definiuje okoliczności przewozu w jakich wymagane jest posiadanie zezwolenia, oraz dokonuje podziału zezwoleń na odpowiednie kategorie uzależnione od rodzaju ładunku (podzielny/niepodzielny), parametrów pojazdu, kategorii drogi po jakiej będzie wykonywany przewóz. Koszty uzyskania takiego zezwolenia oscylują od 240zł do 5 800 zł.
     Ponadto w sytuacji, gdy pojazd nienormatywny przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
a) długość – 23 m,
b) szerokość – 3,2 m,
c) wysokość – 4,5 m,
d) rzeczywista masa całkowita – 60 t
   przejazd powinien być wykonywany w asyście conajmniej jednego pojazdu pilotującego.

   Odpowiedzialność za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia ponoszą:
1) podmiot wykonujący przejazd;
2) podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.

  Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wszczęte na mocy ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych, wobec podmiotu wykonującego przejazd,umarza się, jeżeli:
1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewóz:
   a) dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem,
   b) nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub
2) rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna.
   W związku z powyższym, jeśli podczas przewozu ładunków sypkich nie zostanie przekroczona dopuszczalna masa całkowita, przekroczenie nacisków na osie nie powinno podlegać sankcjonowaniu-przepis wszedł w życie od 19.10.2011r.(art.8 ust.1 w/w ustawy)

   Zwolnione z konieczności uzyskania zezwolenia są:
1) autobusy – w zakresie nacisków osi;
2) pojazd, który spełnia następujące warunki:
   a) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
   b) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
   c) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego
  d) ładunek wystający poza przedni lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony zgodnie z zasadami podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym.Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5m
3) pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
4)   pojazdu zarządu drogi;
5) pojazdu Policji, ITD, BOR, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, SG, SW, SC oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.

   Kary administracyjne określone na podstawie art. 140ab ustawy prawo o ruchu drogowym ustalone zostały w następującej wysokości:
1) 1 500 zł – za brak zezwolenia kategorii I i II;
2) 5 000 zł – za brak zezwolenia kategorii III–VI;
3) za brak zezwolenia kategorii VII:
 a) 500 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,
 b) 2000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,
 c) 15 000 zł – w pozostałych przypadkach;
4) 5 000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi(...)
5) 3 000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi(...)
6) 6 000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie (...)
7) 2 000 zł – za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii VII lub podanych w tym dokumencie.

Do 19.10.2012r. nie należy jednak zapominać o karach określonych w ustawie o drogach publicznych.

   Reasumując, ustawodawca wydając zmiany odnośnie:
1. sposobu określania masy ładunku w przypadku transportu drewna, oraz
2. odstąpienia od sankcjonowania naruszeń związanych z przekroczeniem nacisku na osie podczas transportu materiałów sypkich, w sytuacji kiedy nie przekroczono dopuszcalnej masy całkowitej, 
  ułatwił przewoźnikom transport drogowy materiałów sypkich i drewna, którzy niejednokrotnie karani byli za naciski na osie, pomimo, iż dołożyli wszelkich starań przy załadunku i nie dopuścili do przeładowania zestawu ponad dopuszczalną masę całkowitą.